Uw gegevens.

Ons privacy statement!

Wie zijn wij?

HOBRO Administratie en Advies B.V. (hierna te noemen: HOBRO), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Steenbokstraat 3a, 7324 AZ Apeldoorn
(055) 534 2832
www.hobro.nl 
Info@hobro.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HOBRO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens m.b.t. uw identiteitsbewijs
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hobro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

HOBRO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze diensten te kunnen uitvoeren uit hoofde van de overeenkomst en/of afspraken die wij met u gesloten hebben
 • HOBRO verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor het doen van uw belastingaangifte
 • Ten behoeve van onze eigen financiële administratie

HOBRO verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Geautomatiseerde besluitvorming

HOBRO neemt uitdrukkelijk geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van HOBRO Administratie en Advies B.V.)

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

HOBRO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat is in elk geval gedurende de looptijd van de overeenkomst en conform de wettelijke verplichtingen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

HOBRO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HOBRO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

HOBRO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HOBRO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij de beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hobro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bij een geschil heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HOBRO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact op via info@hobro.nl.

Nog vragen?

Nog vragen over uw persoonsgegevens en de verwerking ervan, laat het weten via info@hobro.nl.

Advies en meer.

Meer dan alleen een administratiekantoor!

Behalve adviezen over uw administratie, bedrijfseconomische adviezen of fiscale adviezen kunnen er tal van zaken zijn waarover u eens met een financieel adviseur van gedachten wilt wisselen.

Wellicht om iets nieuws in de markt te zetten of te brainstormen over een eventuele uitbreiding of verkoop. Neem gerust contact op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.